Menu

Munkebo Boldklub Vedtægter

§1 - Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Munkebo Boldklub. Stiftet 3. juli 1932.

Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Kerteminde kommune.

§2 – Formål

Stk. 1 Foreningen har til formål at dyrke boldspil for alle og udvikle medlemmerne både teknisk og socialt.

Stk. 2 Foreningen har en senior-, en old boys- og en ungdomsafdeling

Stk. 3 Foreningen kan til ethvert tidspunkt stifte selvstændige afdelinger, hvis det er til foreningens fordel.

Stk. 4 Foreningen kan være medlem i andre foreninger, hvis det er til foreningens fordel.

Stk. 5 Ingen selvstændig afdeling i foreningen kan løsrive sig fra foreningen, uden at dette er vedtaget på foreningens generalforsamling.

Stk. 6 Nedlægges en selvstændig afdeling, tilfalder hele dens ejendom og formue Munkebo Boldklub.

§3 – Medlemskab

Stk. 1 Som aktive eller passive medlemmer kan bestyrelsen optage alle, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Kontingent opkræves per halvår hvor bestyrelsen fastlægger tidspunktet for disse opkrævninger. Støtte kontingent opkræves 1 gang årligt.

Stk. 2 Såfremt vedkommende er spærret af DBU-Fyn, kan vedkommende nægtes optagelse.

Stk. 3 Medlemskontingentet for senior- og ungdomsafdelingen vedtages som indkommet forslag af den årlige generalforsamling i første kvartal, og gælder ud fra dette forslag.

Stk. 4 Nye medlemmer skal være indmeldt i foreningen senest 14 dage efter, at de har været til træning.

Stk. 5 Ved en spillers sygdom, fremkommet under aktiv udøvelse for foreningen, fritages vedkommende i sygdomsperioden for kontingent.

Stk. 6 Det er medlemmernes pligt at sørge for, at alt går efter de skrevne love og vedtægter.

Stk. 7 Medlemmerne har til enhver tid ret til at læse protokollen samt sørge for, at den rette sportsånd er til stede i foreningen.

Stk. 8 Æresmedlemmer kan til hver en tid udnævnes af den siddende bestyrelse.

§4 – Udmelding

Stk. 1 Alle klubbens medlemmer kan udmelde sig skriftligt, når de ønsker dette.

Stk. 2 Refusion af kontingent kan kun ske, hvis udmeldingen er klubbens kasserer i hænde senest løbende måned + 25 dage efter sidste rettidige opkrævningsdato. Herefter bliver kontingentet ikke refunderet.

Stk. 3 Forlader en spiller foreningen med kontingentrestance, skal der ske indberetning til DBU-Fyn.

§5 – Restance

Når et medlem er kommet i kontingentrestance (højst 3 måneder) eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, udelukke medlemmet, der kun kan optages på ny, når al gæld er betalt.

§6 – Udelukkelse af medlemmer

Stk. 1 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil (uberettiget modarbejdelse af bestyrelsen, dårlig sportslig opførsel og lignende), men er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 2 Ved udelukkelse i henhold til § 6 stk. 1 skal bestyrelsen senest 14 dage derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvor udelukkelsen behandles.

§7 – Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

Stk. 3 Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside og sociale medier. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Stemmeret har alle foreningens medlemmer fra sit fyldte 18 år. Man kan kun stemme ved personligt fremmøde. Ligeledes skal man være medlem mindst 2 måneder før generalforsamlingen.

Stk. 5 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal og kan kun omstødes af en ny generalforsamlingsbeslutning, dog ikke vedtægtsændringer i henhold til §12.

Stk. 6 Afstemninger skal være skriftlige, hvis bare ét af medlemmerne forlanger det.

Stk. 7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af godkendt regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §9
  –  formand/kasserer
  –  øvrige bestyrelsesmedlemmer
 6. Øvrige valg i henhold til §9
  – 2 bestyrelsessuppleanter
  –  1 revisor
  –  1 revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Stk. 8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være en af bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens dag, og kan offentliggøres ved henvendelse til bestyrelsen 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 9 Bestyrelsen bemyndiges til at invitere gæster til generalforsamlingen, uden at disse skal være medlemmer.

§8 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ligeledes skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis over

50 % af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af motiveret dagsorden skriftligt forlanger dette.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§9 – Bestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen leder foreningen og kan forpligte denne udadtil.

Stk. 2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede, deriblandt formanden eller næstformanden (i formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted). I tilfælde af afstemning er flertallet afgørende.

Stk. 3 Udebliver et bestyrelsesmedlem fra indkaldt bestyrelsesmøde 3 gange, uden at melde afbud, kan bestyrelsen suspendere vedkommende.

Stk. 4 Generalforsamlingen vælger formand og kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk. 5 Samtlige valg til bestyrelsen gælder for to år ad gangen.

Stk. 6 Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige årstal.

Kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige årstal.

Stk. 7 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen og de indtræder efter stemmeantal.

Stk. 8 Der vælges to revisorer (én på valg hvert år) samt en revisorsuppleant.

Stk. 9 Genvalg kan finde sted, og de opstilles på valglisten sammen med nye kandidater.

Stk. 10 Vedkommende skal være til stede. Er han/hun forhindret, skal der foreligge en skriftlig fuldmagt fra vedkommende, ellers er valget ugyldigt.

Stk. 11 Medlemmerne vælges ved stemmeflertal.

§10  – Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for regnskabet.

Stk. 3 Kassereren fører regnskab over udgifter og indtægter samt fører medlems-kartotek. Kassereren skal meddele bestyrelsen, hvis der er kontingentrestance. Ligeledes skal kassereren hver måned give bestyrelsen en redegørelse for regnskabet.

Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og efter gældende regler vedrørende Kerteminde kommunes frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt efter almindelig revionsskik. Ved revisioner skal to revisorer, kassereren og formand, i tilfælde af fravær af formand, skal et andet bestyrelsesmedlem være til stede. Regnskabet skal til den årlige generalforsamling være forsynet med revisionspåtegning underskrevet af 2 revisorer samt bestyrelsen. Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 5 Hverken medlemmer eller andre er ejere af foreningens formue eller driftsoverskud.

§11 – Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig eller 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen kan skriftligt uddelegere tegningsretten i enkelte tilfælde til andre.

Stk. 3 For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Stk. 4 Er der begået bedrageri, underslæb eller anden kriminalitet hæfter det pågældende medlem, der har iværksat eller profiteret af dette.

Stk. 5 Den samlede bestyrelse kan bemyndige en eller flere i bestyrelsen til at kunne udføre elektroniske bankforretninger herunder blandt andet Netbank.

Stk. 6 Et flertal i bestyrelsen kan blokere for ovennævnte tegningsret, men i givet fald bør involverede parter, bank, kommune, leverandører, medlemmer og evt. sponsorer, afhængig af posten bestyrelsesmedlemmet bestrider, gøres opmærksom på at tegningsretten er inddraget og samtidig skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

§12 – Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Hele foreningens formue og rekvisitter skal gives til idrætsformål. Der nedsættes af generalforsamlingen et udvalg bestående af tre personer til at udføre dette.

 

Således vedtaget på Munkebo Boldklubs Generalforsamling 23/3 2023

Luk